POLITYKA PRYWATNOŚCI LABORATORIUM BIZNESOWEGO

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez
niego Danych Osobowych odbywało się z największym poszanowaniem
prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o
bezpieczeństwo przetwarzanych Danych Osobowych a w szczególności zapewnia,
iż podjął odpowiednieprzewidziane prawem środki zmierzające do zapewnienia
bezpieczeństwa Danych Osobowych.
2. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne
zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Niniejszy dokument został przygotowany w oparciu o postanowienia
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej
jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204) oraz z innymi przepisami
powszechnie obowiązującymi.
4. W przypadku wątpliwości i pytań dotyczących ochrony danych osobowych
zachęcamy do kontaktu z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez GTS
Justyna Liber, pod adresem e-mail: info@justynaliber.pl.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:
1) Administratorze - rozumie się przez to GTS Justyna Liber z siedzibą w
Sosnowcu(41-203) przy ul. Baczyńskiego 70/3, REGON: 241619840, NIP:
9541329153. Przez Administratora należy również rozumieć Administratora
Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO;
2) Laboratorium Biznesowe – rozumie się przez to wszelkie usługi oferowane
przez Administratora, mające na celu edukację w zakresie zarządzania
efektywnością zespołów, zarządzania firmą, w szczególności strona internetowa
działająca pod adresem justynaliber.pl, konferencja, szkolenie, konsultacje dla
liderów czy różnego rodzaju materiały dydaktyczne;
3) Danych Osobowych - rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku,
m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacji
działań w Laboratorium Biznesowym, dzięki którym możliwe jest określenie
tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni;
4) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których
może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu;

5) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane
informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Portalu;
6) Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub
zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie;
7) Regulaminie - rozumie się przez to dokument, który określa rodzaje, zakres i
warunki organizacji Laboratorium Biznesowego, a także prawa i obowiązki
Administratora oraz Użytkowników;
8) Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod
adresem:https://www.justynaliber.pl;
9) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za
pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu, a w
szczególności: komputery klasy PC, laptopy, tablety, smartphone'y;
10)Użytkowniku - rozumie się przez to osobę, na rzecz której zgodnie z
Regulaminem i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną oraz
która uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach Laboratorium
Biznesowego;
11)Zgodzie – rozumie się przez to dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne wyrażenie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących
jej Danych Osobowych.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług w
ramach Laboratorium Biznesowego, w celach marketingowych oraz w przypadku
konieczności dokonania ewentualnych rozliczeń finansowych. Podstawą prawną
przetwarzania danych będą odpowiednio:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika – m.in. w
przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po
zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a
Administratorem, a także w innym zakresie określonym każdorazowo w
treści wyrażanej przez Użytkownika zgody;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy tj.
organizacji szkolenia dla liderów, konsultacji dla liderów, konferencji dla
liderów czy udostępnienia e-booka;
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze;
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy
Administratora, w szczególności takie jak przekazanie informacji o
przedpremierowym zamówieniu książki, marketing bezpośredni usług i
produktów oferowanych przez Administratora, wysyłka flowlettera, kontakt
na żądanie Użytkownika, zabezpieczenie materiału dowodowego w celu
ochrony przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu

prowadzonej działalności gospodarczej, przesyłanie danych osobowych do
wewnętrznych celów administracyjnych, ocena jakości usług, badanie
rynku, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania
treściami przez nas publikowanymi oraz ulepszaniem świadczonych usług.
Dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingu
bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne, aby korzystać z
oferowanych przez Administratora usług lub uczestniczyć w organizowanych przez
Administratora wydarzeniach. W przypadku braku podania danych osobowych
Użytkownik może nie otrzymać świadczenia wynikającego z usługi świadczonej
drogą elektroniczną lub otrzymać je w ograniczonym zakresie.
3. Użytkownik może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych. Użytkownik może wyrazić przedmiotową zgodę na stronie
internetowej w miejscach wyraźnie określonych przez Administratora. Użytkownik
w każdej chwili może wycofać zgodę bez wpływu na zgodność przetwarzania z
prawem, któregodokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące Dane Osobowe
Użytkownika, które Użytkownik może podać dobrowolnie:
1) nazwisko i imię, 2) adresy e-mail, 3) numer telefonu, 4) adres IP.
5. Administrator przechowuje Dane Osobowe w bazie Użytkowników w celu
ułatwienia organizacji konferencji dla liderów.
6. Dane Osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów, tj. w przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika – do momentu
wycofania zgody przez Użytkownika, a następnie przez okres odpowiedni
do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami
przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy – do
momentu wykonania umowy oraz przez okres odpowiedni do
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień
określonymi w Kodeksie cywilnym;
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędności do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze – do momentu wypełnienia tego
obowiązku oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie
cywilnym;
4) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu
Administratora – do czasu istnienia takiego interesu.

7. Odbiorcami Danych Osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się
konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Dane Osobowe
mogą być udostępniane podmiotom prowadzącym księgowość na zlecenie
Administratora, podmiotom prowadzące działalność z zakresu obsługi procesów
biznesowych tj. np. support IT.
8. Z uwagi na wykorzystywanie rozwiązań IT (w tym gSuite oraz Hubspot)
dostarczanych przez podmioty z USA Administrator może przekazywać Dane
Osobowe do Stanów Zjednoczonych Ameryki w oparciu o Tarczę Prywatności
UE-USA lub Standardowe Klauzule Umowne.

9. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane do celów reklamy, badania
rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych
badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
10.Administrator oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy
ruchu na Portalu, a także profilowania, takie jak Google Analytics oraz inne
podobne.
11. Dane, o których mowa w ust. 9 powyżej Administrator wykorzystuje wyłącznie
anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na
Portalu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania
towarami oraz treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego
zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.
12.Administrator ma prawo udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach
prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. prokuraturze
lub sądowi.
13. Po zakończeniu stosunku Użytkownika z Administratorem, Administrator nie
będzie Przetwarzać Danych Osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych,
które są:
1) niezbędne do celów reklamy (prawnie uzasadniony interes
Administratora),badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników
z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości
usług świadczonych przez Administratora;
2) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z
Portalu;
3) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub
umowy;
4) zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

14.Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych
Osobowych:
1)wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych
Osobowych i aby móc to wykazać;
2) utrwala zbierane Dane Osobowe wyłącznie na takich nośnikach
informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych Osobowych przez cały
okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę
przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub
utratą;
4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie
obowiązujących przepisów prawa;
5) zachowuje poufność Danych Osobowych;
6) zapewnia osobom, których dane dotyczą, realizację ich praw
wynikających z przepisów prawa.

15. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
ale nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywołują
wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
16. Użytkownik, którego Dane Osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od
Administratora dostępu do danych, jak również ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
zgodnie z treścią § 5 niniejszej Polityki.

17. W przypadku dokonania Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu
społecznościowym Facebook, Administrator może przetwarzać Dane Osobowe
Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Facebook zgodnie z
ustawieniami prywatności ustalonymi przez poszczególnych Użytkowników, a w
szczególności następujące Dane Osobowe: adresy elektroniczne, numery
telefonów, dane lokalizacyjne, wizerunek, imię i nazwisko, FB Messenger ID,
zdjęcie profilowe, strefa czasowa czy płeć.
18. W przypadku dokonania Rejestracji za pomocą profilu utworzonego na portalu
Laboratorium Biznesowe, Administrator może przetwarzać ponadto Dane
Osobowe Użytkowników znajdujących się w ich profilach na portalu Laboratorium
Biznesowe znajdującym się pod adresem: https://justynaliber.pl.

§ 4. Flowletter

1. Flowletter jest usługą elektroniczną dostarczania przez Administratora informacji
dotyczących usług oferowanych przez niego. Chcąc korzystać z dostarczanej przez
Administratora usługi Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić Zgodę
na jego otrzymywanie.
2. Korzystanie z usługi Flowletter wymaga od Użytkownika zapoznania się z Polityką
Prywatności.
3. O terminie wysyłki i treści Flowletter decyduje Administrator.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Flowletter poprzez
kliknięcie w link dezaktywujący znajdujący się w każdej wiadomości e-mail
zawierającej Flowletter przesyłanej do Użytkownika albo poprzez zgłoszenie
takiego żądania do Administratora.

§ 5. Pliki Cookies

1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.
2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
1) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w
Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub
wyłączenia
Oprogramowania;
2) stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez
określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.

3. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących
rodzajów Plików Cookies:
1) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w
ramach Portalu,
2) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Portalu;
3) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez
język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej;
4) „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Pliki Cookies wymienione w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w
celu:
1) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i
wyświetlenie Portalu na Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego
indywidualnych preferencji;
2) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu
przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
3) utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu przez konto na
portalu społecznościowym Facebook lub na portalu Laboratorium
Biznesowe), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła, a Produkty raz dodane do
koszyka zostają zapamiętane.

5. Stosowane na stronie internetowej Portalu rozwiązania są bezpieczne dla
Urządzeń
Użytkowników korzystających z tej strony.

§ 6. Prawa Użytkowników

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz
prawo do ich poprawiania w każdym czasie.
2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z
Portalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie
życzy sobie pozostawienia swoich Danych Osobowych w bazie Użytkowników, to
ma prawo do żądania ich usunięcia.
3. W przypadku Przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o udzieloną zgodę,
osobie, której Dane Osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w
każdym czasie poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej lub w formie
wiadomości e-mail przesłanej na adres: info@justynaliber.pl. Cofnięcie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania Danych Osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz żądania usunięcia
swoich Danych Osobowych.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
Danych Osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. W celu poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia oraz
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych Użytkownik powinien
przesłać żądanie na adres e-mail Administratora.
7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzać jego Danych
Osobowych zgodnie z prawem.
8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do
swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Portalu będzie

możliwe, ale może ono następować z wyłączeniem niektórych funkcjonalności,
które wymagają Plików Cookies.
9. Użytkownik Portalu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w
Urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach Oprogramowania.
10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez
niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać
poprzez wiadomość wysłaną na adres e–mail: info@justynaliber.pl
3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
4. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki Prywatności Użytkownicy będą
informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.
5. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2020 r.