Regulamin Laboratorium Biznesowego

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w ramach Laboratorium Biznesowego Justyny Liber oraz rodzaje, zakres i warunki
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu https://justynaliber.pl/.
2. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów:
1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1000 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018
r. poz. 1954 z późn. zm.);
4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:
1) Administrator - GTS Justyna Liber z siedzibą w Sosnowcu(41-203) przy ul.
Baczyńskiego 70/3, REGON: 241619840, NIP: 9541329153
2) Laboratorium Biznesowe –wszelkie usługi oferowane przez Administratora,
mające na celu edukację w zakresie organizacji wydarzeń, w szczególności strona
internetowa działająca pod adresem https://justynaliber.pl, Konferencja,
szkolenie, konsultacje dla liderów czy różnego rodzaju materiały dydaktyczne;
3) Bilet– potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem
zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w wydarzeniu realizowanym przez
Administratora w ramach Laboratorium Biznesowe;
4) Danych Osobowych - rozumie się przez to podstawowe dane o Użytkowniku,
m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon; oraz inne dane niezbędne do organizacji
Laboratorium Biznesowego, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w
sposób bezpośredni lub pośredni;
5) Konferencji – rozumie się przez to wydarzenie o nazwie Konferencja dla
liderów odbywające się we wskazanej dacie i miejscu, organizowane przez
Administratora;
6) Plikach Cookies (tzw. ciasteczkach) – rozumie się przez to dane
informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Portalu;
7) Potwierdzenie – komunikat wysyłany pocztą elektroniczną przez
Administratora w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane w ramach Rejestracji;
8) Portal – oficjalna strona internetowa Laboratorium Biznesowego mająca na
celu promocję wydarzeń, umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się na dane
wydarzenie, zakup Biletów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez
Administratora w ramach strony internetowej znajdującej się pod
adresem:https://justynaliber.pl;
9) Rejestracja – proces zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu dla liderów,
konsultacjach dla liderów, Konferencji oraz zgłoszenia chęci otrzymania e- booka
lub informacji o przedpremierowym zamówieniu książki, a także zgłoszenia chęci
otrzymywania Flowlettera;
10) Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i Usług oferowanych przez
Administratora w ramach Laboratorium Biznesowego;
11) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. 2013 r.,
poz. 1422), oferowane Użytkownikom w ramach Portalu przez Administratora, w
tym w szczególności:
a) Rejestracja udziału w szkoleniu dla liderów, konsultacjach dla liderów czy Konferencji poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego
się pod adresem: https://justynaliber.pl;
b) udostępnienie e-booka;
c) przesłanie informacji o przedpremierowym zamówieniu książki;
d) flowletter – usługa dostarczania przez Organizatorów informacji
dotyczących Konferencji lub usług oferowanych przez Organizatorów;
e) sprzedaż Biletów na wydarzenia organizowane w ramach Laboratorium
Biznesowego przez Administratora.
4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników, a także do
wszelkich innych osób lub podmiotów korzystających w jakikolwiek sposób z
Portalu.
5. Portal oraz wszystkie zawarte na nim treści, niezależnie od formy ich prezentacji,
stanowią własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania
nowych treści, modyfikowania treści już zamieszczonych na Portalu a także do
usunięcia tych treści w całości lub w części. Kopiowanie treści Portalu, ich
dystrybucja i inny użytek zawartości bez uprzedniej zgody Administratora są
zabronione.
6. W ramach Portalu mogą zostać zamieszczone informacje o usługach świadczonych
przez osoby trzecie. Usługi takie będą oznaczone przez wskazanie logo lub znaku
towarowego podmiotu świadczącego taką usługę lub zamieszczenie hiperłącza do
strony internetowej danego podmiotu.
7. Użytkownik oświadcza, że w szczególności nie będzie wykorzystywać Portalu do
umieszczania treści, które:
1) naruszają prawo własności intelektualnej lub inne prawa innych
podmiotów (w tym Administratora);
2) naruszają przepisy lub regulacje powszechnie obowiązujące;
3) są szkodliwe, nielegalne, nieprawdziwe czy nieprzyzwoite;
4) zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników;
5) naruszają bezpieczeństwo sieci komputerowej;
6) zakłócają prawidłowe działanie Portalu.
8. Naruszenie któregokolwiek z postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu stanowi
podstawę do odebrania Użytkownikowi prawa do korzystania z Portalu lub dostępu do niego.


§ 2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu organizowanym w ramach Laboratorium Biznesowego

1. Dokonanie Rejestracji jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli o
zawarciu z Organizatorami umowy o uczestnictwo w szkoleniu dla
organizatorów, konsultacjach dla organizatorów czy Konferencji, zgodnie z
niniejszym Regulaminem. Dokonanie Rejestracji oznacza również
akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad uczestnictwa
w wybranym wydarzeniu organizowanym w ramach Akademii Organizatora
przez Administratora. W przypadku dokonania Rejestracji udziału w
Konferencji Użytkownik zobowiązuje także do dokonania opłaty za udział w
Konferencji, zgodnie z § 3. Regulaminu
2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia
wydarzenia organizowanego w ramach Akademii Organizatora.
3. Użytkownik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem
rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych przez
Użytkownika.
5. Administrator wysyła Użytkownikowi Potwierdzenie nie później niż w
terminie 10 (dziesięciu) dni od upływu terminu dokonania Rejestracji, o
którym mowa w §2 ust. 1.
6. Otrzymując Potwierdzenie Użytkownik uzyskuje status uczestnika
Konferencji. Uzyskanie statusu uczestnika uzależnione jest od dokonania
opłaty za udział w Konferencji na zasadach opisanych w § 3. niniejszego
Regulaminu.
7. Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi udziału w Konferencji
bez podania przyczyny. Administrator nie ma obowiązku wysyłania
informacji o odmowie Potwierdzenia do Użytkowika, których nie
zakwalifikował do udziału w Konferencji.
8. W wypadku niezakwalifikowania do udziału w Konferencji Administrator
niezwłocznie zwraca dokonaną przez Użytkownika opłatę za udział w
Konferencji.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania nazw
przedsiębiorstw oraz imion i nazwisk osób biorących udział w Konferencji.


§ 3. Płatności

1. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania opłaty za udział w Konferencji w
postaci zakupienia Biletu na Konferencję zgodnie z ceną podaną na stronie
internetowej Administratora.
2. Terminowe uregulowanie opłaty za udział w Konferencji jest warunkiem uzyskania
Potwierdzenia oraz udziału w wydarzeniu.
3. Opłatę za udział w Konferencji należy wnieść do dnia zamknięcia Rejestracji, z
tym że Administrator zastrzega sobie możliwość zamknięcia Rejestracji po
wyczerpaniu limitu miejsc.
4. Po otrzymaniu wpłaty Administrator wystawi fakturę VAT z uwzględnieniem
należnego podatku. Faktura wystawiana jest w ciągu 7 (siedmiu) dni od
otrzymania płatności przez Administratora.
5. Dokonanie opłaty za udział w Konferencji jest możliwe na stronie internetowej:
https://justynaliber.pl/konferencja/koszyk/krok-1, poprzez środki płatności
udostępnione przez Administratora za pośrednictwem Portalu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową obsługę płatności przez
operatorów płatności, a w szczególności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166
Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399,posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o
kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa
instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana
do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012(dalejjako„PayUS.A.”)czy
InpayA/S,Toldbodgade55B,1253KCopenhagen,Denmark (dalej jako „Inpay
A/S”); oraz wystawców i akceptantów kart kredytowych. Administrator zachęca
Użytkowników do zapoznania się z politykami prywatności oraz z regulaminami
PayU S.A. oraz Inpay A/S przed dokonaniem płatności.
7. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności ze wskazaniem swoich
danych umożliwiających jego identyfikację oraz do wskazania danych do faktury.
8. Użytkownik może w celu przekazania Administratorowi danych, o których mowa w
ust. 7 niniejszego paragrafu, dokonać Rejestracji za pomocą profilu utworzonego
na portalu społecznościowym Facebook działającym pod adresem:
https://facebook.com/ lub na portalu Laboratorium Biznesowe działającym pod
adresem https://justynaliber.pl/.
9. Użytkownik biorący udział w Konferencji obowiązany jest posiadać przy sobie
Potwierdzenie i w razie wątpliwości okazać je.


§ 4. Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji Użytkownikowi nie
przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej w ramach odstąpienia od umowy.
2. Użytkownik może przenieść uprawnienia z zakupionego przez siebie Biletu na inny
podmiot. W celu załatwienia formalności z tym związanych należy kontaktować się
z Administratorem pod adresem e-mail: info@justynaliber.pl.

§ 5. Zmiana i odwołanie Konferencji

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Konferencji. W
szczególności zmiany mogą dotyczyć: miejsca konferencji, czasu jej trwania czy
programu Konferencji.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w każdym czasie
bez podania przyczyny.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lub 2 powyżej,
Administrator opublikuje stosowną informację na Portalu oraz poinformuje o tym
Użytkowników, którzy zakupili Bilet upoważniający do udziału w Konferencji:
e-mailem, wiadomością sms lub telefonicznie na numer telefonu podany przez
Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
4. Administrator nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów, jakie Użytkownik
poniósł w związku ze zmianami opisanymi w ust. 1 lub 2 powyżej.
5. Administrator zwróci Użytkownikom wniesione opłaty rejestracyjne w terminie 14
(czternastu) dni od daty podjęcia decyzji o odwołaniu Konferencji i
poinformowania o powyższym odpowiednich Użytkowników.

§ 6. Flowletter

1. Chcąc korzystać z dostarczanej przez Administratorów usługi Flowlettera,
Użytkownik zobowiązany jest wyrazić chęć jego otrzymywanie poprzez
udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego
miejscu na stronie internetowej oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku
potwierdzającego wolę otrzymywania Flowlettera.
2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Flowlettera zostaje zawarta z chwilą
potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Flowlettera poprzez
kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Administratorów na podany przez
użytkownika adres e-mail.
3. Korzystanie z usługi Flowlettera wymaga zapoznania się przez Użytkownika z
Polityką Prywatności.
4. O terminie wysyłki i treści Flowlettera decyduje Administrator.
5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Flowlettera
poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości
e-mail zawierającej Flowlettera i przesyłanej do Użytkownika albo poprze
zgłoszenie takiego żądania do Administratora.


§ 7. Szczególne postanowienia dotyczące umów z konsumentami

1. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi
będącemu konsumentem treści zawieranej z Administratorem umowy następuje
poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie
zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
2. Na podstawie art. 38 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem na odległość.
§ 8. Dodatkowe informacje o Usługach świadczonych drogą elektroniczną
1. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się
posługuje w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie
zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.
2. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się
posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści
przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik
kryptograficznych.
3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej
drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do
korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą
elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z
korzystaniem z tych Usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich
zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących
składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego,
którym posługuje się Użytkownik (Pliki cookies), można zapoznać się w Polityce
Prywatności.
6. Celem skorzystania z Usług, użytkownik Portalu winien spełnić następujące
wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
Administratora:
1) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych
lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i
wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub
wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz Plików cookies;
2) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
7. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania systemu
teleinformatycznego na urządzeniach przenośnych.

§ 9. Odpowiedzialność Użytkowników

1. Wyrażenie chęci przez Użytkownika na świadczenie Usług oferowanych w ramach
Laboratorium Biznesowego, a zwłaszcza zgłoszenie przez Użytkownika udziału w
Konferencji lub zakup Biletu na Konferencję, jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego Regulaminu.
2. Koszt przejazdu na Konferencję oraz koszty pobytu Użytkownik pokrywa we
własnym zakresie.
3. Podczas Konferencji Administrator może przeprowadzać sesjefotograficzne i sesje
wideo. Uczestnictwo w Konferencji jest połączone z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie wizerunku. Osoba, która takiej zgody nie wyraża, zobowiązana
jest do poinformowania Administratora o braku zgody poprzez wiadomość
wysłaną na adres e-mail: info@justynaliber.pl, niezwłocznie po dokonaniu
Rejestracji lub zakupie Biletu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy
Użytkowników podczas Konferencji. Użytkownik biorący udział w Konferencji
ponosi pełną odpowiedzialność prawną i majątkową za szkody spowodowane
swoim działaniem lub zaniechaniem.

§ 10. Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia
działania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane
awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność
systemu teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego
zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez
wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności
Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych
mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
teleinformatycznego. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku
z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez
Administratora.
3. Administrator ma prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w
każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec
któregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z
zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu,
Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem
systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami
przesyłu informacji.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do
których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administrator
zastrzega, iż nie mają wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści
nie weryfikuje.
4. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz
nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do
blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub
całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według
Administratora mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z
przeznaczeniem i użytkowaniem Portalu.

§ 11. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest GTS Justyna Liber z
siedzibą w Sosnowcu(41-203) przy ul. Baczyńskiego 70/3, REGON: 241619840,
NIP: 9541329153
2. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danychosobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000).
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzana Danych Osobowych Użytkowników
Portalu opisane są w Polityce Prywatności.

§ 12. Reklamacje


1. Użytkownik Portalu ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez
Administratora.
2. Reklamację Usług można zgłosić poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres
info@justynaliber.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji należy w
zgłoszeniu reklamacyjnym podać krótko przyczyny uzasadniające reklamację oraz
dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym imię i nazwisko, numer
telefonu oraz adres zamieszkania lub adres e-mail.
3. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni
rozpatruje reklamacje Usług i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej,
podany w zgłoszeniu reklamacji.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach Laboratorium
Biznesowego przez Administratora, tj. szkolenia dla liderów, konsultacji dla
liderów, Konferencji, powinny być zgłaszane Administratorowi w formie pisemnej,
listem poleconym za na adres siedziby Administratora lub w formie elektronicznej
na adres e-mail: info@justynaliber.pl, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia udziału w wydarzenia.
5. Administrator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni
rozpatruje reklamacje dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach
Laboratorium Biznesowego przez Administratora i udziela odpowiedzi pisemnie lub
na adres poczty elektronicznej, podany w zgłoszeniu reklamacji.
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) w
wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości
Usług oferowanych przez Administratora, a Administrator nie uzna roszczenia,
Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń.
7. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
należą m.in.
1)postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym
przy Inspekcji Handlowej;
2) wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej;
3)interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
4) rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR. Platforma, o której mowa
w zdaniu poprzenim niniejszego punktu, znajduje się pod
adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home
.chooseLangua ge.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu
do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich
zmianach Regulaminu Administrator będzie informować z siedmiodniowym
wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.
2. Użytkownik, który nie akceptuje zmienionych postanowień Regulaminu, powinien
zaprzestać korzystania z Portalu i świadczonych przez Administratora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 styczen 2020 r.


Załącznik do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez
użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną
Administratorzy, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje
o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług
świadczonych drogą elektroniczną.
Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale
które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratorów środków
zabezpieczających infrastrukturę Administratorów przed nieuprawnionym działaniem
osób trzecich.
Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
− złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub
skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do
systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany
(konie
trojańskie), keyloggery, dialery;
− programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania
użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj
bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
− spam - niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane
jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze
reklamowym;
− wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się
pod
godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
− włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich
narzędzi hakerskich jak exploit i rootkit.


Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i
inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w
program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług
świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
− włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
− aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
− nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
− czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
− wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
− regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i
antymalware,
− szyfrowanie transmisji danych,
− instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
- używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła
.